7Slots Casino

En yeni ve en iyi oyun koleksiyonunu ar?yorsan?z, 7Slots slotlar, bakara, rulet, poker ve çok daha fazlas? dahil olmak üzere tüm oyun temalar?n? bulmak için mükemmel bir yerdir. Burada oynaman?n en önemli avantajlar?ndan biri, önde gelen çevrimiçi oyun geli?tiricileriyle ortakl?k kuran tamamen güvenli bir bahis platformunun keyfini ç?karma f?rsat?d?r. Buna ek olarak, oyuncular?n ilgisini canl? tutmak için turnuvalar, çe?itli promosyonlar, ho? geldin bonuslar?, para iadesi ve sadakat programlar? gibi birçok kazanma f?rsat? sunuyoruz. Ayr?ca, bahis platformumuzun oyuncular?n ak?ll? telefonlar veya masaüstü bilgisayarlar gibi çe?itli cihazlarda oynamas?na izin verdi?ini ve tüm popüler uygulamalar?n web sitemizle uyumlu oldu?unu belirtmek gerekir.

7Slots Giri?

7Slots Casino’ya girmek için web sitemizi kullanarak güvenli bir ?ekilde giri? yap?n. Kayna??m?z güvenli bir 7Slots giri?i sunar.

7Slots Kay?t

Kay?t i?lemine gelince, çok h?zl? ve kolayd?r. E-posta adresiniz ve do?um tarihiniz de dahil olmak üzere formu do?ru bilgilerle doldurman?z yaln?zca birkaç dakika sürer. Ayr?ca 7Slots’ta oynamaya ba?laman?n ba?ka bir yolu daha var – Facebook, Twitter, Gmail ve hatta LinkedIn gibi sosyal medya hesaplar?n?z? kullanarak kaydolmak. Hesab?n?z ba?ar?yla kurulduktan sonra, düzenli para yat?rma i?lemleriyle sadakat program?n?n bir üyesi olacaks?n?z.

Herhangi bir soru veya sorun durumunda oyunculara yard?m edilmesini sa?lamak için, kumarhanenin aktif bir mü?teri destek ekibinin yan? s?ra sorular?n?zla ilgili birçok yararl? bilgi bulabilece?iniz bir SSS bölümü vard?r.

7Slots Casino Bonus Sistemi

7Slots, oyuncular için ço?unlukla siteye maksimum süreyle kalma te?vik edilmesi amac?yla çe?itli bonuslar sunmaktad?r. Ayr?ca, bu bonuslar sayesinde oyuncular, e?le?tirme bonuslar?, nakit iade ve daha fazlas? gibi avantajlar elde edebilirler. Mevcut teklifleri görmek için “Bonuslar” adl? özel bir bölüm bulunmaktad?r; burada sizin için mevcut olan aktif teklifleri, mevcut kampanyalar? ve sürekli bonuslar? görebilirsiniz. Belirli bir teklif sizin için uygun de?ilse, “Bonuslar” bölümünüzde görüntülenmez ve size e-posta veya SMS yoluyla bildirim gönderilmez.

Her mü?terinin bakiyesinin iki bölümü vard?r: gerçek bakiye ve bonus bakiyesi. Gerçek bakiye mü?terinin gerçek paras?n? yans?t?rken, bonus bakiyesi mü?terinin web sitesinde bonus olarak ald??? miktar? yans?t?r. Bonus promosyonunun hüküm ve ko?ullar?nda aksi belirtilmedikçe, tüm bonus fonlar? otomatik olarak mü?terinin bonus bakiyesine yat?r?l?r.

Bonus çevrim ?artlar?, bonus fonlar?n?n ana hesaba aktar?lmas? için yat?r?lmas? gereken miktar? gösterir. Canl? Casino, An?nda Oyun ve Masa Oyunlar?nda (Rulet ve Kart Oyunlar? gibi) yap?lan bahisler çevrim ?artlar?na dahil de?ildir.

Bonus çevrim ?artlar?na say?lan maksimum bahis, mü?terinin sadakat program?n?n durumuna ba?l?d?r ve k?s?tlamalara tabidir.

  • Yeni üye ve bronz: 30 ?
  • Gümü? ve alt?n: 35 ?
  • Platin: 60 ?
  • Elmas: 100 ?
  • Süper VIP: 350 ?

Dolay?s?yla, bir Platinum mü?teri 90$’l?k bir bahis oynarsa, sadece 60$’? bahis ?artlar?na say?lacakt?r. Bahis k?s?tlamas?, tüm çiftler (risk oyunlar?) ve ekstra döndürmeler dahil olmak üzere tüm oyun için geçerlidir.